ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SRPS OHSAS 18001:2008 i uskladili se sa HACCP standardom CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003

DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE

ISO 9001:2015

Sistem menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2015

Standard ISO 9001 je jedini standard u poslovnom svetu koji se koristiti za sertifikaciju Sistema menadžmenta kvalitetom. Ovi sertifikati su dokaz da sertifikovana organizacija ima efikasan sistem kojim postiže:
​​​​​​​​​​

 • zadovoljstvo korisnika i ispunajvanje njihovih zahteva,
 • efektivnost i kontinuitet u primeni zahteva standarda ISO 9001,
 • verodostojnost u ispunjavanju zakonskih, ugovornih i drugih preuzetih obaveza,
 • poverenje tržišta u kvalitet proizvoda/usluga,
 • poboljšavanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,
 • bolja iskorišćenost poslovne infrastrukture i kapaciteta,
 • veće usmerenje na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja korisnika,
 • pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava.
ISO 14001:2015

Sistem menadžmenta zaštite životne sredine ISO 14001:2015

Sistem menadžmenta zaštite životne sredine predstavlja upravljanje uticajima organizacije na životnu sredinu. Implementacijom ISO 14001 utvrđuje se koji od procesa u kompaniji zagađuju životnu sredinu, određuju se realni ciljevi i uvode se neophodne mere koje pomažu ostvarenje utvrđenih ciljeva.
Sertifkovan ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta zaštite životne donosi:

 • smanjenje rashoda,
 • lakše sprovođenje zakona,​
 • poboljšanje odnosa sa lokanom upravom i inspekcijom,​
 • osiguranje preventivnih mera i mogućnost pravovremenog suzbijanja ekoloških katastrofa,​
 • stalno usavršavanju u oblasti zaštite životne sredine,
 • ​veliku prednost na internacionalnim tržištima,
 • ​sigurnost klijenata i lokalnih vlasti u ekološki odgovorno poslovanje organizacije,
 • ​usklađivanje dobavljača i saradnika sa politikom ekološkog menadžmenta organizacije,
 • ​uvećanje vrednosti i poverenja koje organizacija ima na tržištu.
SRPS OHSAS 18001:2008

Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007

Implementacijom Sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001 doprinosi se znatnom smanjenju povreda na radu i poboljšanju radnih uslova. OHSAS 18001 organizaciji obezbeđuje sledeće:

 Rizici od povreda se eliminišu ili svode minimum,

 • Povrede na radnom mestu se svode na minimum ili se pak potpuno eliminišu,
 • Pruža zaštitu kako zaposlenih tako i posetioca,
 • Omogućava organizaciji da pravovremeno otkloni potencijalne opasnosti,
 • Pruža poslovne prednosti kroz poverenje korisnicima/kupcima u upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu,
 • Usklađivanje sa važećim zakonskim regulativama iz predmetne oblasti,
 • Štiti organizaciju od neželjenih troškova,
 • Smanjuju se troškovi osiguranja i omogućava sklapanje povoljnijih ugovora sa osiguravajućim društvima,
 • Smanjuju se sveukupni troškovi kompanije,
 • Povećava se produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih smanjenjem povreda na radu,

 

 

HACCP

Sistem za bezbednost hrane HACCP

HACCP sistem je namenjen svim organizacijama koje obavljaju prehrambene delatnosti, uključujući  i organizacije, čiji proizvodi ili usluge utiču direktno na zdravstvenu  bezebdnost hrane, kao što su proizvođači ambalaže za prehrambenu industriju, transportne organizacije, organizacije koje pružaju usluge održavanja higijene u proizvodnim pogonima i drugo.  HACCP sistem je danas veoma rasprostranjen i prepoznatljiv na tržištu hrane.Sertifikacija HACCP sistema ne predstavlja zakonsku obavezu, ali može doneti mnogo prednosti i olakšati poslovanje, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu, ali i prilikom kontrole HACCP sistema od strane nadležnih organa.

HACCP sistem za bezbednost hrane je sertifikovan u skladu sa  CAC / RCP 1-1969 (Rev. 4 – 2003)